Proposta conjunta per a l’ Elecció i Composició del Jurat per a l’Exposició del Ninot i Concurs de Falles 2023.

 

El procediment, que a continuació es detalla, és el mateix per al concurs de Millor Ninot de secció de l’Exposició del Ninot i Concurs de Falles.

 

1.- SELECCIÓ DEL JURAT.

Una Mesa de treball, formada a aquest efecte, seleccionaran i proposaran al President de JCF, els
possibles components del jurat. Aquests seran seleccionats preferiblement entre els candidats que
s’han inscrit per a exercir de jurats en cadascuna de les opcions.

 

Composició de la Mesa de treball:

 

• El President de JCF o persona en qui ell delegue.
• El President de la InterAgrupació o persona en qui ell delegue.
• Un representant de la Delegació de Falla de JCF (Aquest informarà a la Mesa dels candidats que s’han inscrit).

El jurat serà elegit finalment pel President de Junta Central Fallera.

Una vegada seleccionats els components del jurat, se sortejarà davant notari, la secció a la qual són assignats (Tenint en compte les incompatibilitats que tinga cada candidat).

No tots els components del jurat seran elegits pel President, reservant places per a candidats que exercisquen per primera vegada, seleccionant-se aquestes per sorteig davant notari.

Les seccions, Especial i Primera A, en grans i Especial i Primera en infantils, no tindran components que exercisquen de jurat per primera vegada.

Es tindran en compte les incompatibilitats existents i la recomanació d’haver efectuat el curs de falles, no obstant això, una vegada es coneguen, els components dels jurats, seran citats a una reunió formativa/informativa. amb la finalitat d’unificar criteris de cara a la valoració de falles. En finalitzar la reunió, els candidats emplenaran el document d’obligada compliment sobre la Llei de Protecció de dades. En cas de no acudir a la reunió quedaran exclosos automàticament i no podran exercir com a jurats.

 

2.- INSCRIPCIÓ PER A SER JURAT

Cada comissió de falla podrà presentar, en el termini que es determine, quants candidats/es desitge:

Haurà d’indicar si ha realitzat, des de l’exercici 2016-2017, algun dels cursos de jurat de falles organitzat per la Delegació de falla de Junta Central Fallera.

 

En l’imprés d’inscripció s’indicarà:

• El/els concursos als quals es presenta.
• La varietat: Infantil, gran o les dues.

 

3.- COMPOSICIÓ DELS JURATS

Per al concurs de Falles, el nombre de jurats de les diferents seccions quedarà fixat en tres components en totes les seccions, a excepció de les seccions Especial i Primera A en falles grans, i Especial i Primera en falles infantils, els jurats de les quals estaran formats per cinc components.

En cas que alguna secció determine un jurat propi i desitge ampliar el nombre de components, haurà de fer-se càrrec de les despeses produïdes pels components no inclosos en aquesta composició

Per al concurs de millor ninot de la secció, tots els jurats estaran compostos per 5 components, determinant JCF el nombre de jurats necessaris per a valorar totes les seccions.

 

4.- INCOMPATIBILITATS

 

Es consideren INCOMPATIBILITATS per a ser jurat d’una secció, els següents suposats:

a) Les seccions on milite una falla a la qual pertany o ha pertangut.
b) No pot repetir la mateixa secció que l’any anterior.
c) Les seccions on plante una falla l’artista de la seua comissió.
d) No pot jutjar una falla amb la qual existisquen vincles personals, familiars o laborals amb l’artista.
e) Qualsevol altre motiu que la persona interessada puga considerar de rellevància.
f) No podrà ser Jurat qui estiga sancionat o inhabilitat per Junta Central Fallera.

Els candidats a jurats hauran d’indicar, en l’imprés d’inscripció, aquelles comissions amb les quals
té incompatibilitats segons l’apartat d) i e).

La inscripció suposa l’acceptació del compliment de les incompatibilitats. El desconeixement de les
mateixes no eximeix del seu compliment.

 

5.- JURATS PROPIS

Aquelles seccions que vulguen designar per si mateixes el seu propi jurat hauran de comunicar-lo a la Secretària General de Junta Central Fallera abans del dimecres 22 de febrer de 2023, amb un escrit signat per, almenys, el 75% de les comissions que componen la secció (Han de manifestar el desig, de comú acord), tenint fins al dilluns 27 de febrer de 2023 per a entregar a la Secretària General un sobre tancat amb els noms dels jurats.

Recomanem que, en el cas que la secció designe el seu propi jurat, aquest siga mixt.

 

6.- FINESTRA INFORMATIVA

Junta Central Fallera obrirà una finestra en Secretaria Virtual amb la finalitat que les falles tinguen la possibilitat d’expressar el comportament ètic del jurat que els va correspondre. Aquesta finestra s’obrirà a les 9.00 hores i es tancarà a les 20.00 hores dels dies 15 i 16 respectivament.

 

7.- DECISIÓ DEL JURAT

El jurat, triat a aquest efecte, haurà de realitzar la seua puntuació, anònima i individualment (Per separat) que s’entregaran a la Delegació de Falla amb la finalitat d’atendre les falles que així ho sol·liciten dins del període establit per a això, una vegada finalitzat aquest període, es destruiran.

La decisió del jurat es realitzarà conjuntament, i per consens, publicant la classificació de les comissions que han obtingut premi (una per a premis de Falla i una altra per a premis d’Enginy i Gràcia).

Per a una millor “Praxi”, s’aconsella valorar en primer lloc els premis d’Enginy i Gracia

 

8.- PUBLICACIONS DELS RESULTATS

Les classificacions individuals estaran a la disposició de qualsevol comissió que vulga consultarles entre el 20 de març i el 20 d’abril de 2023, després de l’oportuna sol·licitud.

En el moment de la lectura del veredicte del concurs de falles, i previ als resultats, s’indicarà els noms de les persones que han conformat el jurat de la secció en qüestió.

 

9.- OBSERVACIONS

Els jurats que siguen triats hauran d’emplenar i signar el document d’obligat compliment sobre la Llei de Protecció de dades abans d’iniciar la seua labor.

 


Informació: Delegació de mitjans i comunicació de Junta Central Fallera